Spojené arabské emiráty rozšiřují víkend o neděli

267

Nový den volna – neděle

Pro mnohé ještě do nedávna těžko představitelné se stává realitou. Spojené arabské emiráty oznámily zásadní změny v nastavení pracovního týdne – bude 4,5 denní. Prakticky to znamená, že volno začne pátkem od 12.00 a bude pokračovat nově až do neděle. Je to významná změna, protože do letošního prosince byla neděle v muslimském světě považována za běžný pracovní den.

Papež a jeho vliv na protlačování neděle

Trvalo to dlouho, ale je zjevné, že historicky první návštěva papeže Františka ve Spojených arabských emirátech v roce 2019, byla velmi produktivní. Koneckonců by to nemělo překvapit. Papežství považuje neděli za symbol své autority a dalo se očekávat, že bude snaha neděli protlačovat globálně ve všech státech, kulturách, náboženstvích. Navzdory tomu, že Pán Bůh ustanovil již při stvoření světa za sedmý den sobotu. Sobota proto není židovským dnem volna, ale Bohem ustanoveným dnem odpočinku.

V knize Zjevení je proroctví, které říká, že přijde doba, kdy papežství získá zpět svou moc a dokonce bude vynucovat uctívání neděle. Celosvětově. V tomto smyslu je zpráva ze Spojených arabských emirátů mimořádná s ohledem na významný společenský a ekonomický vliv této federace ležící ve východní části Arabského poloostrova.

Tzv. nedělní zákony budou někdy v budoucnu vymáhány po celém světě a to, co dnes vidíme, je příprava půdy pro to, aby se tak vůbec mohlo stát.

Pro úplnost je třeba zmínit, že Emiráty nejsou první zemí v regionu, ve které se řešila neděle jako možnost rozšíření volna. Již v roce 2013 se hlasovalo v Izraeli.

Velké drama věků – 35. kapitola

„…Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti. Spojené státy nebudou přisluhovat papežské moci samy. Vliv Říma v zemích, které kdysi uznávaly jeho nadvládu, ještě zdaleka nepominul. Proroctví předpovídá obnovu moci Říma: „Viděl jsem, že jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ (Zj 13,3) Zasazení smrtelné rány ukazuje na úpadek papežství v roce 1798. Po této události, jak říká prorok, „se ta rána zhojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ Apoštol Pavel výslovně uvádí, že „člověk nepravosti“ bude působit až do doby druhého příchodu Ježíše Krista (2 Te 2,3-8). Až do konce času bude pokračovat ve svém díle klamu. Jan o této moci říká: „Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života.“ (Zj 13,8) Jak ve Starém, tak v Novém světě bude papežství poctěno tím, že lidé budou uctívat neděli, a budou tedy uznávat zařízení vycházející plně z autority církve…“

Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života

Zjevení 13,8

Velké drama věků – 36. kapitola

„…Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek pravdy. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kteří Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť….“

Závěrem

Toto dění je jedním z největších důkazů, že výklad proroctví o znovuobnovení moci Říma je pravdivý. A pokud je pravdivé toto, je pravdivé i to nejdůležitější – nadějná zpráva o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Nevíme, kdy to přesně bude, ale můžeme sledovat a rozumět událostem, o kterých z proroctví víme, že budou jeho slavný návrat předcházet.


Zdroje: npr, Aljazeera

Předchozí článekUSA devastovalo hned 24 tornád
Další článekOmikron, povinné očkovaní, svoboda a svědomí – Prof. Dr. Walter Veith