Proroctví Bible pro dnešní dobu

I Morální situace

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. B21, 2 Timoteovi 3,1-4

Na tomto proroci je zajímavý mj. i detail hovořící tom, že děti budou vzpurné ke svým rodičům. Zkuste si toto představit v polovině 20. století. V rozsahu, který známe by to bylo nemyslitelné.

A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. B21, Matouš 24,12

K tomuto není třeba větších komentářů.

Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18,8

Ztráta víry? Přesně to je vidět v sekulární i křesťanské části.

Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. B21, Lukáš 17,26-30

Klíčové je pochopení, co se dělo v dobách Noeho a Lota. Pokud to uděláte, uvidíte až děsivé paralely s naší dobou.

I Příroda a svět

Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. B21, Lukáš 21,26

Obavy z budoucnosti nemá jen málokdo. Obzvlášť v dnešní době. Pokud znáte Ježíše Krista, nemusíte mít obavy.

Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. B21, Lukáš 21,11

Trend v počtu a síle zemětřesení není zapotřebí komentovat. A současná pandemická situace? Také Ježíšem Kristem předpovězená.

Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. B21, Lukáš 21,25

Bezradnost lidí, kteří musí řešit stále se zvyšující hladiny oceánů, jen dokládají i naplnění tohoto proroctví.

Země však byla před Bohem zkažená (porušena – Bible Kralická) a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu, 1 Mojžíšova 6,11-12

Pán Ježíš hovoří o tom, že bude jako za dnů Noeho. A jak bylo, říká právě tento verš.

I Poznání

A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. Daniel 12,4

Naplněním tohoto proroctví je pochopení do té doby zapečetěné části knihy Daniel, zejména pochopení událostí, které se vztahují k době konce a oznamují blížící se druhý příchod Ježíše Krista. Jedná se především o koncec proroctví o 2.300 večerech a jitrech. To končí rokem 1844.

Další úrovní naplnění tohoto proroctví je také rozmach všeobecného poznání nastartovaného  Průmyslovou revolucí. Např. v roce 1832 vyrobila firma Singers svůj první šlapací šicí stroj a po roce 1800 byla vynalezena parní lokomotiva, za jejíhož tvůrce je považován Angličan Richard Trevithick, a přibližně ve stejné době sestrojil Američan Robert Fulton první parní loď. Ve 30.letech 19. století už bylo možné díky telegrafu posílat zprávy na dálku.

I Politicko-náboženská situace

Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. B21, Zjevení Janovo 13,15-18

Přichází doba naplnění tohoto proroctví.

Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. Zjevení 17,12-14

I toto proroctví zatím čeká. Politická globální realita ale naznačuje, že se již formuje.

Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy. Zjevení 18,23

Čilý obchodní globální ruch a zvláštní doba, ve které se projevuje neschopnost lidí vidět věci takové, jaké jsou. Že by náhoda?

Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země! Sofonjáš 1,18

Mnoho lidí spoléhá na své bohatství, ale marně.

I Šíření evangelia a pronásledování křesťanů

Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. B21, Matouš 24:14

Šíření evangelia po celém světě bude těsně před druhým příchodem. Jak dlouho toto bude trvá, ví pouze Pán Bůh.

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,11-14

V dnešní době a na evropském i americkém kontinentu zatím nepředstavitelné. Žel jsou místa, kde jsou křesťané různých denominací pronásledováni a dokonce zabíjeni. Je před námi doba, kdy se toto stane součástí dění i na zmíněném evropském a americkém kontinentu.