Požáry v Kalifornii – výjimečné v mnoha ohledech

268

Požáry, které letos zužují Kalifornii, jsou v několika ohledech naprosto mimořádné. Rozsahem se jedná se o nejrozsáhlejší požáry v dějinách státu. V letošním roce požáry zasáhly cca 3 miliony akrů, což je území přibližně o rozloze 12.000 km2. Pro srovnání se jedná přibližně o rozlohu celého Středočeského kraje.

Blesky a téměř dvacet tisíc hasičů

Není bez zajímavosti, že od poloviny srpna do poloviny září Kalifornie zaznamenala přibližně jeden tisíc požárů, z nichž většina byla zažehnuta blesky. Do hašení letošních požárů se zapojilo přibližně devatenáct tisíc hasičů. Takto rozsáhlé požáry přináší následně ohromné množství kouře, které je patrné i z vesmíru.

Při pohledu na různé autentické záběry je zřejmé, že situace je naprosto kritická a ohrožující životy tisíců obyvatel zasažených oblastí.

Duchovní souvislost?

A jakou v tom můžeme hledat duchovní souvislost? Je jich určitě více, ale jedna z těch hlavních pramení z toho, v jaké době se nacházíme a kdo je zodpovědný za tyto katastrofy. Výstižně to vyjádřila křesťanská spisovatelka Ellen White v knize Velký spor věků. Moc bytosti, kterou Bible nazývá satan, je větší, než si většina věřících uvědomuje. Samotný Ježíš Kristus o satanovi/ďáblovi hovoří jako o knížeti tohoto světa. Dobrou zprávou je, že proti Ježíši Kristu nic nezmůže.

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Satan… Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, povodních, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. VELKÝ SPOR VĚKŮ, STRANA 590

Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.

JAN 14,30

Proč to Bůh dopouští?

Proč toto vše ale Pán Bůh dopouští? To je klíčová otázka a je třeba se podívat do biblických příběhů. Milující Pán Bůh vždy varuje lidstvo před tím, než přijde něco mimořádného. Z příběhů je patrné, že Pán Bůh se snaží o záchranu každého člověka, leč i Jeho trpělivost má svou hranici. Bůh varoval před potopou, varoval před zničením měst Sodoma, Gomora, Adam, Nebojím a Soár, varoval Ninive. Varuje také teď.

Opět si můžeme vypůjčit texty křesťanské autorky Ellen White, která píše:

Jak často slýcháme o zemětřeseních a vichřicích, o zkázách způsobených požáry a zátopami, při nichž dochází k velkým ztrátám na životech a na majetku! Tyto pohromy jsou jen zdánlivě způsobovány náhodným uvolněním neuspořádaných a neovoládaných přírodních sil; ve všem tom však můžeme spatřovat záměr Boží. Pohromy patří k prostředkům, jimiž se Bůh snaží vyburcovat lidi, aby si uvědomili, že jim hrozí nebezpečí. Kniha Proroci a králové, strana 277

Náš Bůh je Bohem milosrdenství. Shovívavě, laskavě a s porozuměním jedná s přestupníky svého zákona. Přesto však nemůže veliký Vládce vesmíru nečině a s uspokojením pohlížet na bezbožná města, v nichž vládne násilí a zločinnost, a to právě za našich dnů, kdy lidé mají tolik příležitostí seznámit se s božským zákonem, jak je zjeven v Písmě svatém… Hospodin má dlouho trpělivost s lidmi a městy, milosrdně jim dává výstrahy, aby je uchránil před božským hněvem; přijde však doba, kdy prosby o milost již nebudou vyslyšeny a vzpurné živly, které stále odmítají světlo pravdy, budou vyhlazeny pro vlastní dobro a pro dobro těch, kteří by mohli být jejich příkladem ovlivněni. Kniha Proroci a králové, strana 277

Je blízko doba, kdy nastane žalost na světě, již nevyléčí žádný balzám. Duch Boží přestane působit. Pohromy na moři i na souši budou stíhat jedna druhou.

ELLEN WHITE, PROROCI A KRÁLOVÉ, STRANA 277

Jaké to má řešení?

Podle biblických proroctví je zřejmé, že k nápravě problémů na tomto světě nedojde. Jednoduše proto, že lidé nebudou chtít. Proto Pán Bůh vstoupí do dějin, stejně jako to udělal při potopě. Každý z nás má ale možnost do oné dnes pomyslné archy vstoupit. Svěřit svůj život Pánu Bohu. Studovat jeho Slovo, Bibli. V té jsou všechny důležité rady, jak v této době obstát.

Zdroj: CNBC a ABC
Odkaz na knihu Proroci a králové

Foto: screenshot CNBC a ABC

Předchozí článekSvět je na pokraji hladomoru biblických rozměrů
Další článekBoží Duch přestává na zemi působit