Brzký příchod falešného Mesiáše

868

Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15).

Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: „Kristus přichází! Kristus přichází!“ Lidé budou padat před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý a přitom melodický.

Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli, a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se světlem a pravdou. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat. Jako Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Kouzelníkem, budou lidé, od nejvyššího do nejprostšího, brát vážně tyto klamy a budou říkat: „Tentoť jest Boží moc veliká.“ (Sk 8,10)

Boží lid však nebude sveden. Učení tohoto falešného Krista nebude souhlasit s Písmem. Bude žehnat ctitelům šelmy a jejího obrazu, tedy lidem, o nichž Bible říká, že na ně bude vylit Boží hněv.

V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy.

Ellen White, Velký spor věků

V dnešní době?

Současný svět je téměř „připraven“ na příchod falešného Mesiáše. Obavy z budoucnosti, klesající trend západní ekonomiky, ještě vážnější stav rozvojových krajin. Nepokoje, nervozita. Globální propojenost znamená globální problémy, mezi které aktuálně patří např. pandemie. V této souvislosti není zas tak složité si představit nástup oné bytosti oslňující krásy se schopností uzdravovat.

Ironií však je, že právě satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, povodních, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší.

(Satan podobající se Božímu Synu) Bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli.

ELLEN WHITE, VELKÝ SPOR VĚKŮ

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší.

ELLEN WHITE, VELKÝ SPOR VĚKŮ

Závěr

Ať se děje cokoliv, dobrou zprávou je, že svět spěje k závěru dějin zla. Po příchodu toho falešného přijde skutečný Ježíš Kristus se svým královstvím. Přijde na tento svět nastolit svět bez smrti, nemoci, jakéhokoliv zla. Každý, kdo uvěří, tam může být.

Obzvláště dnes je velmi důležité studovat Bibli, ve které Pán Bůh nechal zapsat všechny důležité informace včetně mnohých proroctví o dnešní době. Bůh je stále s námi!

Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

BIBLE, MAREK 16,16

Foto: Pixabay, Willgard
Citace z knihy Velký spor věků

Předchozí článekBoží Duch přestává na zemi působit
Další článekPůlnoční vlak