Boží Duch přestává na zemi působit

314

Boží Duch je pro lidstvo do velké míry tajemstvím. Z Písma však víme, že jej Pán Ježíš Kristus po svém nanebevstoupení posílá na naši Zemi. (J 16,7) Z dalších textů Písma a především z osobních zkušeností lidí, kteří se rozhodli žít podle Božích zásad, je patrné, že Boží Duch působí v životě každého člověka, který o to stojí. Změny tohoto působení se projevují tím, že se v životech objevuje více a více tzv. Ovoce Ducha. Tím je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jinak řečeno lidé, kteří na sebe nechávají působit Boží Duch, mají schopnost více milovat, jsou více a více radostní, pokojní, trpěliví, laskaví, dobrotiví, věrní, tiší a umějí se sebeovládat. Dlužno dodat, že je to proces a není to možné z vlastní síly, ale právě mocí Božího Ducha. Jeho ovoce (ne naše) se pak projevuje v životech lidí.

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

GALATSKÝM 5,22-23

Obecně vzato to znamená, že přítomnost Pána Boha přináší všechny tyto atributy v plnosti. Ježíš Kristus je ztělesněním všech těchto aspektů v naprosté plnosti a dokonalosti. ON je plný lásky, radosti, pokoje, trpělivosti…

Ovoce tohoto světa

Zajímavá je otázka, jaké ovoce nese tento svět? Odpověď je zřejmá. Jednak z toho, co můžeme stále častěji okolo sebe vidět, jak se k sobě lidé chovají a také podle toho, co o dnešní době říká Písmo. Jedno z mnoha spolehlivých proroctví dnešní dobu popisuje takto:

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.2 Timoteovi 3,1-5″

O této realitě hovoří také křesťanská spisovatelka Ellen White, která ve své knize Proroci a králové napsala:

Je blízko doba, kdy nastane žalost na světě, již nevyléčí žádný balzám. Duch Boží přestane působit. Pohromy na moři i na souši budou stíhat jedna druhou.

ELLEN WHITE, PROROCI A KRÁLOVÉ 180.4

Závěr

Všem lidem s otevřenou myslí je zřejmé, že žijeme v době, kterou ovládá jiných duch než již zmíněný Duch Boží. Nemělo by nás to překvapit, když o tom hovoří i Písmo. Je tak stále patrnější, jak vypadá svět, kterému vládne ďábel a ze kterého se Boží Duch stahuje. Ne proto, že by neměl rád lidstvo, ale proto, že o něj lidstvo nestojí.

To nejdůležitější ale je, že na osobní rovině Boží Duch působí tam, kde je zván. Každý z nás může poznat jeho moc, jeho přítomnost. Ta se projevuje již zmíněným ovocem: LÁSKA, RADOST, POKOJ, TRPĚLIVOST, LASKAVOST, DOBROTA, VĚRNOST, TICHOST A SEBEOVLÁDÁNÍ.

Foto: Shutterstock
Odkaz na knihu Proroci a králové

Předchozí článekPožáry v Kalifornii – výjimečné v mnoha ohledech
Další článekBrzký příchod falešného Mesiáše