Závěrečné polnice zní celou zemí

160

Biblická kniha Zjevení obsahuje kapitolu, která hovoří o posledním varování, které je lidstvu dáno prostřednictvím polnic, nebo také trub. Jaké poselství pro nás mají? A naplňují se polnicemi ohlašované události?

U apokalyptických textů v Bibli je téměř pravidlem, že mají více rozměrů naplnění (významů). Příkladem je Matouš 24, 15-21. Zde Pán Ježíš mluví o svém druhém příchodu v daleké budoucnosti a současně o zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. Tedy i troubení sedmi polnic má několik úrovní naplnění. Nejčastějším výkladem polnic je historický v období církve. Ten říká, že dějiny církve se nacházejí mezi 6. a 7. polnicí.

My se však budeme zabývat dalším výkladem, tentokrát hlasem polnic pro poslední generace.

Polnice

Polnice v knize Zjevení nejsou hudebním nástrojem, nýbrž se jedná o beraní rohy tzv. šofary. Šofar se používal při výjimečných událostech jako válka nebo soud. Izraelští kněží troubili na šofary při dobývání Jericha (Joz 6.4,8,13), při vítězství a při slavnosti smíření (Lv 25,9), aby ohlásili velký den Božího soudu.
Podobný varovný text zapsal také např. prorok Jóel:

 • Jóel 2:1 
  Trubte na polnici (šofar) na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův.

Svátek troubení – Roš ha-šana, Lv 23,24
První z podzimních židovských svátků.  Slavnost troubení začíná od 1. dne sedmého měsíce Tišri (září-říjen). Tento svátek trval 10 dnů a byl zakončen Dnem smíření. Během těchto deseti dní jsou Izraelci zvukem polnice vyzváni, aby se připravili na příchod slavnosti smíření.

Tento úvod je důležitý, protože je nutné si uvědomit, že troubení na šofary má v celé Bibli naprosto zásadní důležitost pro varování a přípravu lidu a hlas polnic z knihy Zjevení má stejně závažné poselství i pro současnost.

Polnice v minulosti varovaly především historický Izrael, nyní mají varovat duchovní Izrael, Boží lid, církev ostatků a celý svět. Zvuk polnic upozorňuje na to, že se všichni mají připravit na setkání s Bohem – tedy na druhý příchod Ježíše Krista.

Přípravu by neměli podcenit především zástupci Božího lidu (církve ostatků) očekávajícího druhý příchod. Podobenství o deseti družičkách říká, že významná část čekajících na Krista nebude na příchod připravena a nebude zachráněna!

Souvislost mezi polnicemi a posledními ranami
Z knihy Zjevení víme, že těsně před druhým příchodem Ježíše Krista postihne celý svět 7 posledních ran. Tyto rány zasáhnou pouze lidi, kteří odmítnou Boží volání a přijmou znamení šelmy. Rány jsou v podstatě úplným dokončením procesu, jehož začátek je oznámen jednotlivými polnicemi.
Tedy jinak řečeno: polnice oznamují zahájení procesu, který bude při posledních sedmi ranách dopuštěn na lid v plné míře. Andělé stále drží všechny větry (zkázu) do zapečetění Božího lidu (Zj 7.1).

Příklad:
2. polnice oznamuje, že zemře třetina mořských živočichů (Zj 8.8).
Při druhé ráně vše v moři umírá (Zj 16.3).

3. polnice oznamuje,  že lidstvo přijde o třetinu vod (Zj 8.10).
Při třetí ráně dochází k tomu, že řeky a prameny vod se obrátily v krev (Zj 16.4)
atd.

Zajímavou poznámku můžeme číst z Ducha prorockého:
Před našimi zraky se budou odehrávat důležité události. Bude se ozývat jedno troubení za druhým a jednotlivé kalichy budou vylity na obyvatele země. (3SM426)

Nacházíme se mezi 3. a 4. polnicí?

Polnic v knize Zjevení je celkem  sedm.  Zj 8.7 – 21 + 11.15 – 19

2. polnice

 • Zjevení Janovo 8:8-9
  Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.

Co se stane, pokud obrazně řečeno padne teplá (hořící) hora do moře? Voda (moře) se bude ohřívat. Dojde k oteplení vody. Má tento význam nějakou oporu v současném dění? Několik zpráv namátkou:

 • Teplota světových oceánů byla v červenci nejvyšší v historii měření (2009)
 • Extrémní teploty způsobují bělení korálů – od Filipín až po Karibik (2010)

Důsledkem oteplení má zemřít třetina tvorů, říká Bible. Jaká je aktuální situace?

 • Vědci varují: Až třetina druhů může vymizet kvůli oteplování (2009)
 • Šokující stav světových oceánů (2011)

3. polnice

 • Zjevení Janovo 8:10-11
  Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.

Po třetí polnici dochází k něčemu trochu jinému, nicméně i tato polnice se týká vod. Lidstvo přijde o třetinu vod. V tomto případě sladkovodních, tedy i pitných. Jedná se tedy o situaci, při které dochází k vysychání a případně znehodnocování sladkovodních zdrojů. Jaká je aktuální situace? Několik zpráv namátkou:

 • I Česku hrozí nedostatek vody, tvrdí experti (2007)
 • Největší světové řeky vysychají (2009)
 • Amazonii sužuje nebývalé sucho, uhynulé ryby kontaminovaly pitnou vodu (2010)
 • Studie potvrdila rychlé tání ledovců v Tibetu (2011)

Pokud ještě stále pochybujete o tom, že lidstvo ohrožuje nedostatek kvalitní pitné vody, podívejte se na tento dokument:

Vysvětlení třetiny
Třetina označuje, že účinek rány je jen částečný a že větší část (např. živočichů, pitné vody…) zůstane. To však nebude platit při posledních sedmi ranách. Zde budou následky definitivní.

4. polnice

Zajímá vás, jaké je sdělení čtvrté polnice? Pokud ano, zalistujte v Bibli v poslední knize Zjevení. Kapitola 8, verše 12 a 13 vám dají odpověď. V kontextu posledních událostí a  aktuálního dění se dá konstatovat, že tato polnice ještě nezazněla, přesněji řečeno nejsou patrné polnicí ohlášené události.
Je důležité si uvědomit, že nejpozději po čtvrté polnici dojde k zapečetění Božího lidu (spasených, zachráněných) a problémy ohlášené pátou polnicí již pocítí pouze lidé, kteří nebudou mít Boží pečeť. Tedy ti, kteří odmítnou Boží varování, Boží nabídku záchrany, nebo duchovní přípravu.

Co s tím?

I zde se jedná o poselství naděje. Bůh nenechal zapsat tyto věci jen tak, ale z velké lásky ke každému z nás. Bůh nechce, aby kdokoliv z nás zemřel věčnou smrtí! Bůh nás volá, abychom ho hledali a mohli s ním žít v Jeho věčném království!
Proto nás mají polnice varovat a zatřást s našimi pyšnými srdci. Polnice nás vyzývají k pokání. Polnice ohlašují brzký příchod Krále králů a Pána pánů – Ježíše Krista.

Každý má šanci poznat jediného Boha, Pána Ježíše Krista a otevřít své srdce skutečnému Spasiteli. On je stvořitelem světů, On je autorem Bible. On je jediná cesta, jak z přicházejících problémů ven. Nečekejme a odevzdejme svůj život Ježíši Kristu právě teď!

 • Jan 14:6 
  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Bible je jediná kniha na světě, v které jsou zaznamenány stovky proroctví. Mnoho z nich se již přesně naplnilo. Další se nám plní před očima. Stačí se podívat!

Předchozí článekZemětřesení podle proroctví
Další článekVe Švédsku zkoušejí techno-bohoslužby