Nejvážnější varování Božímu lidu

78

Kniha Ezechiel obsahuje zřejmě nejvážnější varování týkající se těch, kteří se hlásí k Božímu lidu. Hovoří o něm i Duch prorocký. Máme jedinečnou možnost přijmout toto varování do našich srdcí, protože času je málo a Boží lid bude brzy zapečetěn.

Bohu na nás neskutečně záleží
Bůh svůj lid vždy dopředu varuje. Činí to z nevýslovné lásky k člověku, protože nechce, aby někdo zahynul (2 Petrův 3:9). Pokud však kdokoliv, kdo se hlásí k Božímu lidu, není schopen přijmout Boží varování, má problém.

Dvě aktuální varování pro Boží lid dnešní doby naleznete v Bibli. První je list Laodicejským (Zjevení 3.14-22). Druhým je velmi závažný text v knize Ezechiel – 9. kapitola.

Ve své milosti nám Bůh poskytl obě varování, abychom našli správnou cestu. Nestačí znát různá proroctví o době konce, nebo vědět, co je znamení šelmy. Jde tady o mnohem více.

Kdo obdrží Boží pečeť
Přijde doba, kdy svěcení neděle bude vynucováno pomocí nedělních zákonů. Až tato doba nastane, tak znamení šelmy obdrží všichni, kteří i přes jasné vysvětlení rozdílu mezi sobotou a nedělí budou i nadále uctívat falešný sedmý den – neděli.

Logicky by z toho mělo vyplývat, že Boží pečeť dostanou Ti, kteří odmítnou podřídit se systému – uznat neděli jako sedmý den. Mohli bychom si tedy myslet, že není zapotřebí nic dělat, a že stačí počkat, až tato situace nastane, poté odmítnout, podřídit se příkazu o svěcení neděle a následně obdržet Boží pečeť.

Není to tak jednoduché. Pro obdržení pečetě Svatého Boha je sice nutné uctívat správný den odpočinku, ale to, že člověk chodí do sboru v sobotu, NENÍ zárukou toho, že obdrží Boží pečeť.

Kniha Ezechiel přináší vážné varování Božímu lidu:

  • Ezechiel 9:2  – 6
    A hle – od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře.
    Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. „Projdi to město, projdi Jeruzalém,“ řekl mu Hospodin, „a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.“ Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: „Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženy i děti – všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od mé svatyně.“ Začali tedy od stařešinů před chrámem.

Osoba s písařským náčiním
Kdo je osoba s písařským náčiním? Je to samozřejmě anděl, který pečetí Boží lid (Jeruzalém). Viz také kniha Zjevení 7.2.

Co o pečetícím andělu píše Ellen Gould White?
Viděla jsem anděly v nebi, jak spěchají sem a tam. Jeden anděl s kalamářem po boku se vrátil zpět ze země a oznamoval Pánu Ježíši, že jeho dílo je dokonáno – svatí jsou sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla Pána Ježíše, který vykonával službu před truhlou smlouvy, v níž je deset Božích přikázání, jak odložil kadidelnici. Pozdvihl své ruce vzhůru a řekl mocným hlasem: „Stalo se“. Všechny andělské zástupy odložily své koruny a Pán Ježíš pronesl slavnostní prohlášení: „Kdo je nečestný,  budiž i nadále nečestný, kdo je nečistý, budiž i nadále nečistý; a kdo je spravedlivý budiž i nadále spravedlivý a kdo je svatý, budiž i nadále svatý.“
Viz Rané spisy, 279- 280

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že čtyři andělé držící pohromy čekají, až tento anděl  zapečetí Boží lid. Proč čekají? Jedním z důvodů je, že Bůh nechce, aby kdokoliv zemřel, a dává svému lidu čas. „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost (shovívá – B. Kralická), protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ 2. Petrův 3:9.

Kdo obdrží Boží pečeť?
Řekl Bůh svému andělu, že má zapečetit lidi, kteří znají Boží pravdy a světí správný den odpočinku (sobotu)? Ne! Bůh nařídil andělu, aby zapečetil ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se dějí ve světě a uprostřed Božího lidu!!!

Jinými slovy ty, kteří se nechali změnit Božím duchem (pět družiček z podobenství Mat 25.). Ty, kdo se pokořili před Bohem, odvrátili se od hříchu a sami nad hříchem pláčou. Ty, kteří s láskou varují ostatní na základě poznání, které od Boha obdrželi.

Co píše o Ezechiel 9 Ellen Gould White?
Studium 9. kapitoly knihy Ezechiel.  Tato slova budou doslova naplněna;  zatím čas plyne a lidé spí. Odmítají pokořit své duše a být proměněni.
Pán už nebude mít déle trpělivost s lidmi, kterým byly odkryty tak velké a důležité pravdy, kteří však odmítají tyto pravdy aplikovat do vlastních zkušeností. Čas je krátký. Bůh volá; poslechneš? Přijmeš jeho poselství? Necháš se proměnit, než bude pozdě? Brzy, velmi brzy bude každý případ rozhodnut pro věčnost.
(E. G. White, Manuscript Releases, Vol. 1, p. 260)

Všichni, kteří se nermoutí ani nad svým vlastním duchovním úpadkem, ani netruchlí nad hříchy druhých, neobdrží Boží pečeť. Pán uložil svým poslům, kteří nesou vražedné zbraně ve svých rukou: „Projděte skrze město za ním a bijte, neodpouštěj oko vaše, aniž se slitovávejte. Starce, mládence i pannu, maličké i ženy mordujte do vyhubení, ale ke všelikému muži, na němž by bylo znamení, nepřistupujte a od svatyně mé začněte. Takž začali od mužů těch starších, kteříž byli před chrámem.“ Ez 9,5-6
(5T211)

Závěrem
Poselství je jasné a má důležitý cíl. Odvrátit Boží lid od smrtelného spánku Laodicejských, probudit ho z duchovní strnulosti a vést k tomu, aby s lítostí a pokorou hledal Boží tvář.

To, co činil historický Izrael v čase Dne smíření (Jom Kipur), má činit i současný duchovní Izrael – „pokořovat své duše“ (Lv 23:27). Žijeme v době velikého „Dne smíření“, kdy je náš velekněz Ježíš Kristus ve Svatyni svatých.

Je na nás, zda tato varování do vlastních životů přijmeme, nebo jej odmítneme.

Předchozí článekRakousko řešilo prodej v neděli
Další článekHlavním hráčem v době konce nebude Čína, ale USA