To nejlepší nakonec

125

Není pochyb o to, že svět se ocitl v situaci, kterou nezná. Války, nepokoje, útoky, nemoci, hlad, přírodní katastrofy, ekonomické problémy, morální pokles, obavy z budoucnosti a mnoho jiných problémů. Někdo sice může namítnout, že toto vše už z historie lidstva známe…

To sice ano, ale přesto, něco je jinak. Všechny problémy jsou poprvé v historii nahromaděné v jeden čas a navíc nabírají na četnosti a intenzitě. Přesně tak, jak Pán Ježíš předpověděl. Zalistujme do Bible do Matoušova evangelia 24. kapitoly. Tam se učedníci Ježíše ptají na to, jaká znamení budou doprovázet jeho druhý příchod na tuto Zem. Mimochodem jeho první příchod je historickým faktem.

Když mu tedy učedníci položili tuto otázku, začal prorocky ukazovat na události, které se budou dít. Je jich hodně. Navíc poznamenal dva lehce přehlédnutelné, leč klíčové indikátory.

První je, že problémy této doby přirovnává k porodním bolestem. (Mat 24,8) Jak víme, porodní bolesti jsou postupem času častější a intenzivnější. Druhým indikátorem je přirovnání problémů k supům. (Mat 24,28) Kde je mrtvola, slétnou se i supi. Nad mrtvolou začne kroužit jeden, posléze více supů, až krouží celé hejno. Je to přirovnání k přibývajícím problémům umírajícího světa.
Co to znamená? Tyto dva indikátory tedy říkají, že problémy světa před návratem Ježíše Krista budou stále intenzivnější a častější a budou také přibývat. Mnoho článků na tomto webu ukazuje na vážnost doby.

Toto dva tisíce let staré proroctví nás nemá malomyslnět, ale povzbudit, nebo možná i napomenout.

Častokrát jsem slyšel otázku, jestli je Bůh láska, proč to vše dopouští? Odpověď zní. Už brzy zlo zastaví, už to dlouho trpět nebude. Věřím, že s bolestí v srdci pozoruje své děti, jak se mezi sebou chovají, jak se „starají“ o svěřenou planetu, jak „rozvíjejí“ své osobnosti. Každý milující rodič dává svým dětem určitý čas k nápravě.

Bůh ve své lásce čeká, kam až může, dává svým dětem čas k návratu k Němu, ke změně. Jeho trpělivost je ohromující a lidstvo si ji mylně vykládá jako nezájem. Lidé se však nezadržitelně blíží k okamžiku setkání se svým Stvořitelem. Pro některé to bude toužebně očekávané setkání, pro mnohé to bude velké a nepříjemné překvapení.

Posláním tohoto webu je ukázat události, která nás obklopují v souvislosti s proroctvími, které hovoří o druhém příchodu. Tento web ukazuje na realitu dneška, proto je plný článků o tom, jaké jsou důsledky sobeckého zacházení s planetou, jaké jsou důsledky sobectví jako takového. Ale hlavní téma nejsou ty události jako takové, ale to, co přichází.

Jak praví titulek tohoto článku: To nejlepší nakonec, je přesně to, co přijde. Porodní bolesti tohoto zničeného světa jednou skončí a přijde nový svět. Nový svět plný lásky, zdraví, radosti, klidu, plnosti, pokoje… Žádná nemoc, smrt, zlo… Nový svět, ve které Bůh bude se svým lidem (Zjevení 21,3).  Tento svět však nevybuduje lidstvo, ale přijde svrchovaným Božím vstupem do dějin, zásahem nadpřirozeného charakteru, projevem Boží moci.

Písmo hovoří, že celá nebesa budou u této výjimečné chvíle. Chvíle vysvobození lidu čekajícího na Hospodina. Pro všechny, kteří tam budou (může tam být každý), Bůh připravil nový domov, nové příbytky, nové jméno, novou ústavu založenou na principu nesobecké lásky. Prostě vše nové a dokonalé.

Ježíš touží po setkání s námi všemi. V novém světě se setká s těmi, kteří v něj věřili, přijali jeho oběť, kteří si ho zamilovali pro jeho charakter. Už nepřijde jako chudý tesař, ale jako Král králů a Pán pánů.

KAŽDÝ MŮŽE BÝT V JEHO KRÁLOVSTVÍ.

 

  • Římanům 10,9 
    Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

 

MATOUŠ 24. kapitola

— Předpověď zkázy chrámu

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby.
On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“

— Počátek běd

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

— Velké soužení

15  Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
16  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17  kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
18  a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20  Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21  Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22  A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
23  Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte!
24  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25  Hle, řekl jsem vám to předem.
26  Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!
27  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28  Kde je mrtvola, slétnou se i supi.

— Příchod Syna člověka

29  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

— Poučení od fíkovníku

32  Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
33  Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

— Výzva k bdělosti

36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

— Podobenství o věrnosti služebníků

45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48  Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘
49  a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51  vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
Předchozí článekÚkaz nad letištěm v Miami
Další článekRok 2019 byl v pražském Klementinu druhý nejteplejší od začátku měření