Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu

82

Masivní sjednocování náboženských skupin pokračuje a svět je tak připravován na závěr zápasu mezi dobrem a zlem. 

Víkend ekumenického smíření v USA
Např. v USA se uskutečnil víkend k podpoře ekumenického smíření mezi křesťanstvím a islámem. Memorial Drive Presbyterian Church v Houstonu společně s křesťanskými společenstvi v Atlantě, Seattlu a Detroitu tak zorganizoval aktivitu, v rámci které se v lavicích modliteben objevil vedle Bible také Korán. Obsahem nedělní školy byl prorok Mohamed. Koncept tzv. Chrislamu je blízký kazatelům jako je Rick Warren nebo Robert Schuller. Celá zpráva zde

1. světový týden mezináboženské harmonizace
Za podpory OSN se začátkem února konal historicky první týden náboženské harmonizace. Smyslem této akce je koordinace a sjednocení všech náboženských skupin světa s cílem posílit ekumenické hnutí. Toto hnutí podpořila řada světových politických a náboženských činitelů. Mezi více jak 35 evropskými politiky je např. Karel Schwarzenberg. Oficiální stránky naleznete ZDE

Celé toto dění má spojitost s příchodem „univerzálního“ falešného krista a hnutí New Age. Článek na toto téma se připravuje.


Poznámka:
Láska k bližnýmu je nedílnou součástí živého křesťanství. Zde se však jedná o budování politicko-náboženského hnutí, které směřuje ke sjednocení lidstva proti Ježíši Kristu. Důkazem je a bude neposlušnost Jeho zákonům.
Přichází doba, kdy bude ve jménu „dobra většiny“ vynucována poslušnost lidským zákonům, které odporují zákonům Stvořitele.

Prorok Ellen G. White o tom píše před více jak 100 lety v knize
Velký spor věků
(25. Boží zákon je neměnný)

„V závěru zápasu mezi dobrem a zlem se celé křesťanstvo rozdělí na dvě skupiny – jednu budou tvořit lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a víru v Ježíše, a druhou ti, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch. Až církev a stát spojí svou moc, aby donutily „malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky“ (Zj 13,16), aby přijali „cejch šelmy“, Boží lid vytrvá a „cejch šelmy“ nepřijme“.

„Proroctví varuje před uctíváním šelmy a její sochy a pak říká: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12) Protože lidé, kteří zachovávají Boží přikázání, jsou líčeni jako protiklad těch, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch, vyplývá z toho, že zachovávání Božího zákona na jedné straně a jeho nerespektování na druhé straně rozliší ctitele Boha a ctitele šelmy“.

„Zvláštním poznávacím znamením šelmy, a tím také její sochy, je přestupování Božích přikázání. O malém rohu, neboli o papežství, prorok Daniel napsal: „Bude se snažit změnit doby a zákon.“ (Da 7,25) Apoštol Pavel označuje stejnou mocnost slovy „člověk hříchu“, který se bude vyvyšovat nad Boha. Jedno proroctví doplňuje druhé. Jedině tím, že změnilo Boží zákon, mohlo se papežství vyvyšovat nad Boha. Kdo bude vědomě zachovávat takto změněný zákon, bude vzdávat nejvyšší poctu moci, která změnu provedla. Poslušnost papežských zákonů bude znamením věrnosti papeži namísto věrnosti Bohu“.

„Papežství se pokusilo změnit Boží zákon. Druhé přikázání, které zakazuje uctívání obrazů a soch, ze zákona vypustilo a čtvrté přikázání pozměnilo tak, že nařizuje zachovávat první den v týdnu – neděli – místo sedmého dne, soboty. Obhájci papežství však tvrdí, že druhé přikázání vypustili proto, že je obsaženo už v prvním přikázání, a je tedy zbytečné. Snaží se všechny přesvědčit, že vykládají zákon přesně tak, jak Bůh chtěl, abychom mu rozuměli. Podle nich to přece nemůže být změna předpovězená prorokem. Prorok však mluví o úmyslné, záměrné změně: „Bude se snažit změnit doby a zákon.“ Změna čtvrtého přikázání odpovídá přesně prorocké formulaci. Takovou změnu provedla pouze římská církev. Tím se papežská moc zjevně vyvýšila nad Boha“.

„Kdykoli církev dostala světskou moc, použila ji k trestání lidí, kteří se odchýlili od jejího učení. Protestantské církve, které se řídily vzorem Říma tím, jak se spojovaly se světskými vládami, projevovaly podobnou snahu omezit svobodu svědomí“.

Co je šelmou? Zde naleznete výklad

Co říká Bible?
Bible nás jasně varuje, abychom se neúčastnili odboje vůči Bohu a radí, abychom byli věrni Božím zákonům.

Zjevení Janovo 14:9-10  Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Zjevení Janovo 18:4  A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Předchozí článekUFO nad Jeruzalémem a jezdec na bílém koni v Káhiře – Maitréjova znamení
Další článekStupňující se projevy moci satana