Rusko znepokojuje myšlenka skandinávských poslanců legalizovat incest

87

Hlas Ruska – 19. 9. 2013
Ruští poslanci jsou znepokojeni iniciativou poslanců celé řady skandinávských zemí legalizovat incest.

Taková iniciativa, která byla vyjádřena oficiálně během parlamentní diskuse, představuje vážné nebezpečí, řekla náměstkyně předsedy Výboru Státní dumy pro otázky rodiny, žen a dětí Olga Batalinová. Celá zpáva na Hlas Ruska

Poznámka
Žel nejedná se o první případ. V roce 2010 byla na tomto webu zveřejněna zpráva Švýcarská vláda chce legalizovat incest. Pokud si uvědomíme, že se o svá práva nově začínají hlásit pedofilové, získává zpráva o incestu zcela jiný, ještě obludnější rozměr. To, co se odehrává, je masivní útok na institut rodiny, především na děti!

Z Bible víme, že před druhým příchodem bude jako za dnů Lota, tedy jako v dobách Sodomy. A není pochyb, že poslední události naplňují tuto charakteristiku.

Bůh je milosrdný a láskyplný, ale také spravedlivý a proto brzy učiní přítrž těmto věcem.
Pán Ježíš svým druhým příchodem zastaví veškeré zlo a nastolí své království postavené na nesobecké lásce.

Ellen White v knize MARANATHA napsala:
„A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.“ (Luk 17,26; Ns).

Bylo mi ukázáno, že v našem světě panuje hrozný stav věcí. Anděl milosti roztahuje svá křídla, připraven odejít. … Zákona Božího se nedbá. Vidíme a slyšíme o zmatku a nejistotě, nedostatku a hladu, zemětřeseních a záplavách. Lidé budou páchat strašlivé ukrutnosti; místo rozumu vládne vášeň. Boží hněv dopadá na obyvatele země, kteří se rychle stávají stejně porušenými, jako byli obyvatelé Sodomy a Gomory. Oheň a povodně již ničí tisíce životů i majetek, který byl sobecky nashromážděn utiskováním chudých. Pán brzy zkrátí své dílo a učiní konec hříchu. Ach, kéž by scény o nepravostech páchaných v těchto posledních dnech, které mi byly ukázány, mohly hluboce zapůsobit na mysl vyznávajícího Božího lidu.

Jako bylo za dnů Noe, tak bude i při příchodu Syna člověka. Pán odnímá svou ochrannou ruku od země a zanedlouho na ní zavládne smrt a zkáza, rozmáhající se zločinnost a kruté, zlověstné působení proti boháčům, kteří se sami vyvýšili proti chudým. Ti, kteří budou bez Boží ochrany, nenajdou bezpečí na žádném místě nebo postavení. Lidé se školí a užívají své tvořivé moci, aby uvedli do činnosti nejmocnější mašinérii ke zraňování a zabíjení. …

Moji bratři a sestry …, obracím se na vás s výzvou. … Životy mnohých jsou příliš zhýčkané a rozmazlené. … Sami sebe považují za křesťany, avšak nevědí, co znamená praktický křesťanský život. Co to znamená být křesťanem? Znamená to být podobný Kristu. … Spolupracujte s Bohem tak, že s Ním budete v souladu. Vypuďte z chrámu duše všechno, co na sebe bere formu nějaké modly. Nyní je Boží čas a Jeho čas je vaším časem. Bojujte ten dobrý boj víry, odmítajíce přemýšlet nebo vyslovovat nevíru. Svět má slyšet poslední varovné poselství. (8T 49-53).
Kapitola „Jak bylo za dnů Noe“

Předchozí článekEgyptská soška sa začala v múzeu otáčať
Další článekBude Izrael první bezhotovostní společností?