Rok 2011 přinesl extrémní výkyvy počasí, vysvětlení chybí – AKTUALIZOVÁNO

75

Novinky.cz – 25. 12. 2011 (aktualizováno 27. 12.)
Rok 2011 přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Ve Spojených státech ještě nikdy nebylo zaznamenáno současně tolik různých katastrof jako letos.
Zda k tomu však přispělo globální oteplování, není jasné, chybí peníze na výzkum, uvádí list New York Times.

„Jsem meteorologem třicet let a nikdy jsem neviděl rok podobný roku 2011 co do počtu ohromujících extrémních jevů,“ uvedl Jeffrey Masters a dodal: „Když se podívám na historické záznamy, které sahají do 19. století, nemohu najít nic srovnatelného.“

V USA ročně zaregistrují většinou tak tři nebo čtyři velké přírodní katastrofy, přičemž každá způsobí škody okolo miliardy dolarů. Letos jich však podle Národního oceánografického a atmosférického úřadu NOAA byly desítky a celkem stály daňové poplatníky 50 miliard dolarů. Jihozápad sužovaly požáry i extrémní sucha, jaro přineslo nejvíce velkých tornád, v řadě míst byly zaznamenány velké povodně, když se rozvodnila i Mississippi.
Celá zpráva na Novinky.cz, nebo na NYTimes.com

Závěrem
Každý již ví, že „něco se děje„, že svět prožívá výjímečné okamžiky.  Otázka pro každého z nás: nemá nám to něco říci? Není to upozornění před něčím ještě daleko horším?

Biblická odpověď zní ANO. Bůh nechce, aby kdokoliv z  nás zahynul, proto na svět přicházejí poslední varování, která jsou předpovězena v Bibli. „Slyšíme“ varovné polnice. Jedná se však pouze VAROVÁNÍ. Skutečná síla toho, co se blíží, je držena čtyřmi anděly (Zjevení 7.1). Blíží se však chvíle, kdy tito andělé budou rozvázáni a na zem dopadnou rány v plné míře (Zjevení 9.15). Trend je zřejmý, podívejte se na grafy v pravém sloupci tohoto webu.
Boží trpělivost a milost je nesmírná a můžeme ji vidět i v tom, že Bůh přicházející rány drží co nejdéle a že nepřicházejí bez varování.

Jedná se tedy o poslední varování lidstvu před přicházejícím koncem světa plného zla a bolesti. Tento svět končí, ale Pán Ježíš Kristus slíbil, že stvoří novou zemi pro ty, kteří v něj uvěřili. Zemi, kde již nebude hřích ani bolest.
Při Jeho druhém příchodu již ale bude rozhodnuto, kdo bude zachráněn a kdo zemře věčnou smrtí. Proto se musíme rozhodnout, dokud je čas!!!

Konec je tedy NOVÝM ZAČÁTKEM pro všechny, kteří se rozhodli následovat Ježíše Nazaretského.

Jaké je TVÉ rozhodnutí? Neodkládej ho a rozhodni se právě teď. Je to otázka věčného životat!!!

  • Jan 14:6 
    Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
  • Marek 16:16 
    Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
  • Micheáš 6:8 
    Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

AKTUALIZOVÁNO 27. 12.
Vysvětlení křesťanům nechybí!

Bůh nám prostřednictvím prorokyně Ellen Gould White objasnil, kdo stojí za těmito ničivými pohromamy:

Kniha VELKÝ SPOR VĚKŮ (Velké drama věků) přináší toto vysvětlení:
„Satan působí také prostřednictvím přírodních živlů, aby sklidil žeň nepřipravených duší. Studuje tajemství přírodních dějů a nasazuje všechnu svou moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno, aby udeřil na Joba, Job okamžitě přišel o stáda, služebnictvo, domy, děti; stíhalo ho jedno neštěstí za druhým. Bůh chrání svá stvoření před mocí zhoubce. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem a Pán učiní přesně to, co prohlásil, že učiní; odejme ze země svá požehnání, přestane chránit ty, kdo se bouří proti jeho řádu a kdo učí a nutí druhé, aby činili totéž. Satan vládne nad všemi, které Bůh přestal chránit. Některé z takových lidí zahrne přízní, bude jim všemožně pomáhat, aby tím prosadil své záměry. Na jiné zase sesílá utrpení, a přitom je klame, aby uvěřili, že to na ně seslal Bůh.

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, zátopách, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Truchlit, vadnout bude země… Nejvznešenější z lidu země budou chřadnout. Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,4.5)

Nakonec původce zla lidem namluví, že všechno zlo způsobují ti, kdo slouží Bohu. Právě lidé, kteří vyvolávají nelibost nebe, obviní za všechno své neštěstí ty, jejichž poslušnost Božích přikázání je pro ně trvalou výčitkou. Budou tvrdit, že nesvěcením neděle lidé urážejí Boha a že tento hřích přivolává pohromy, které neustanou, dokud nebude přísně vyžadováno zachovávání neděle. Stejně tak budou prohlašovat, že lidé, kteří plní požadavky čtvrtého přikázání, a tím se staví proti uctívání neděle, působí lidem nesnáze, a brání tomu, aby Bůh znovu projevil svou přízeň a aby se jim znovu dobře dařilo. Zopakuje se tak obvinění vznesené kdysi ze stejných důvodů proti Božím služebníkům: „Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele? Ten odvětil: Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.“ (1 Kr 18,17.18) Až falešná obvinění vzbudí hněv lidu, obrátí se proti Božím následovníkům, podobně jako se kdysi hněv odpadlého Izraele obrátil proti Eliášovi.“ (Ellen G. Whiteová, GC 589-590) 
Celá kapitola on-line ZDE

 

Předchozí článekOdporné zacházení s malými dětmi
Další článekEvoluce?