Protestantismus a situace v USA – naplňování proroctví v přímém přenosu

46

Aktuální politická a náboženská situace v USA zcela zřetelně ukazuje, že biblická proroctví, která byla zaznamenána přibližně před 2.000 roky, se nám plní přímo před očima.

Žijeme ve výjimečné době, ve které máme možnost vidět na vlastní oči uskutečňování toho, co Bůh dávno předpověděl prostřednictvím apoštola Jana v poslední biblické knize – Zjevení, konkrétně ve 13. kapitole.

Bible popisuje, že krátce před druhým příchodem Ježíše Krista doje k tomu, že USA budou silou, která bude pracovat pro systém papežství.

Uvážíme-li, že Spojené státy americké vznikly právě jako místo, kam lidé utíkali před utlačováním středověkou církví, mohlo by se mnohým zdát, že je toto proroctví nereálné.

Ale Boží proroctví se nemýlí!

 

Pojďme se podívat na některé aktuální události:

Kandidátka na prezidenta USA, Michelle Bachmannová, vystoupila z Luteránské církve Salem v Minnesotě  21. 6. 2011 – tedy několik dnů před tím, než oficiálně potvrdila svou kandidaturu na post amerického prezidenta. A důvod?

Některá média jako The Washington Post, nebo CBS zmiňují mj. skutečnost, že zmíněná církev je kritizována za to, že papežský systém označuje za antikrista a homosexualitu za hřích.

Michelle Bachmannová byla se svým manželem více jak 10 let členkou této církve a nechala se slyšet, že názor na papežství rozhodně nesdílí a není pro ni středem víry.

Zajímavou souvislostí je, že tato žena byla jedním z kandidátů, kteří nedávno vyzývali americké duchovní k získání většího vlivu na americkou vládu.
Článek na toto téma s názvem „Duchovní v USA vyzváni k získání většího vlivu na americkou vládu“ jsme přinesli 17. 4. 2011.


Odpadlý protestantismus ve službách Vatikánu?

Biblické proroctví předpovědělo, že odpadlé protestantské církve v závěru dějin potvrdí svou loajalitu či dokonce podřízenost katolickému systému. Jaká je realita?

Ke katolické církvi konvertují jak jednotlivci, tak celá společenstva a to nejen v USA. Zde jsou dvě aktuální události:

USA

Dne 1. 7. 2011 byla FoxNews zveřejněna zpráva, že  Episkopální církev v Marylendu (USA) jako první americká farnost konvertuje ke katolicismu.

Zpráva také např. uvádí, že reverend Mark Lewis nabízí každou neděli ráno modlitby za biskupa římského, papeže a katolické biskupy a kněze.

Lewis provolává „pro Benedikta našeho papeže …. modleme se k Pánu“
A sbor jako odpověď zpívá: „Pane, smiluj se“

Pravděpodobně se jedná o první „ovoce“ výzvy papeže Benedikta XVI. směrem k protestantským církvím, aby se vrátily do stáda.
Další článek na toto téma ZDE, nebo  ZDE

 


Velké Británie
Podobná situace se odehrála v letošním dubnu ve Velké Británii. Tentokrát konvertovalo ke katolické církvi přibližně 900 členů Anglikánské církve. Zprávu přinesla např. BBC

 

Je tedy zřejmé, že odpadlé protestantské církve postupně prokazují šelmě z knihy Zjevení poctu, kterou si nárokuje. Přečtěte si 13. kapitolu:

Šelma z moře – papežský systém, Šelma za země – USA

 • Zjevení Janovo 13 (B21)
  1 Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno.
  2  Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.
  3  Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou
  4  a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“
  5  Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců.
  6  Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.
  7  Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:
  8  Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
  9  Má-li někdo uši, slyš:
  10  Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
  11  Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.
  12  Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.
  13  Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem.
  14  Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
  15  Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.
  16  Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo,
  17  takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
  18  Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

Podrobný rozbor významu šelem ze Zjevení 13:
Šelma z moře – papežský systém, Šelma za země – USA


Co  o tématu píše Boží prorok EGW:

Proroctví, že šelma se dvěma rohy bude nutit „zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou,“ naznačuje, že tato mocnost silou prosadí určitá nařízení, která budou poctou papežství. Toto nařízení bude v přímém rozporu se zásadami její vlády, jejími svobodnými institucemi, jasnými principy obsaženými v Prohlášení nezávislosti, s duchem ústavy. Zakladatelé Spojených států se moudře snažili zabránit, aby státní moc zasahovala do záležitostí církví, protože by to nevyhnutelně vedlo k nesnášenlivosti a pronásledování.

 

…Mají-li Spojené státy vytvořit sochu šelmy, musí náboženská moc ovládnout státní správu tak, že ji církev bude využívat k uskutečnění svých cílů. Kdykoli církev dostala světskou moc, použila ji k trestání lidí, kteří se odchýlili od jejího učení…

…Velkou rozdílnost vyznání mezi protestantskými církvemi někteří lidé pokládají za jistý důkaz, že se nelze ani násilím pokusit tyto církve sjednotit. A přece po léta lze pozorovat v protestantských církvích silnou a stále rostoucí snahu dosáhnout jednoty na základě společných věroučných bodů. Pro dosažení takové jednoty by nutně musely být postaveny mimo diskuzi ty body věrouky, v nichž jsou patrné rozpory – i kdyby z biblického hlediska byly sebedůležitější…

…Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří se nepodvolí.

Šelma se dvěma rohy „nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ (Zj 13,16.17) Varování třetího anděla zní: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení…“ „Šelma“, o které mluví toto varování – k jejímuž uctívání nutí dvourohá šelma – , je první šelma podobná levhartu ze Zjevení 13. kapitoly, to znamená papežství. „Socha šelmy“ představuje onu formu odpadlého protestantizmu, která vznikne, až budou protestantské církve hledat pomoc státu k prosazování své věrouky. Zbývá ještě vysvětlit termín „cejch šelmy“...

Proroctví varuje před uctíváním šelmy a její sochy a pak říká: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12) Protože lidé, kteří zachovávají Boží přikázání, jsou líčeni jako protiklad těch, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch, vyplývá z toho, že zachovávání Božího zákona na jedné straně a jeho nerespektování na druhé straně rozliší ctitele Boha a ctitele šelmy.

Zvláštním poznávacím znamením šelmy, a tím také její sochy, je přestupování Božích přikázání. O malém rohu, neboli o papežství, prorok Daniel napsal: „Bude se snažit změnit doby a zákon.“ (Da 7,25) Apoštol Pavel označuje stejnou mocnost slovy „člověk hříchu“, který se bude vyvyšovat nad Boha. Jedno proroctví doplňuje druhé. Jedině tím, že změnilo Boží zákon, mohlo se papežství vyvyšovat nad Boha. Kdo bude vědomě zachovávat takto změněný zákon, bude vzdávat nejvyšší poctu moci, která změnu provedla. Poslušnost papežských zákonů bude znamením věrnosti papeži namísto věrnosti Bohu.

 

Celá kniha Velké drama věků ZDE

Zprávu, která dokresluje sílící vliv Vatikánu v USA, jsme přinesli 22. 11. 2010 pod názvem: Nejvyšší soud USA poprvé v historii bez zástupců protestantských církví

Závěrem:
Je důležité zmínit, že šelma z knihy Zjevení neoznačuje jednotlivé členy katolické církve, mezi kterými je mnoho úžasných lidí, ale systém papežství, který naprosto zřetelným způsobem začíná opět ovládat politickou moc USA a celého světa.  Přesně, jak Bůh nechal zapsat v Bibli.

Bůh volá svůj lid, aby vyšel z duchovního Babylonu, protože času je málo a Pán Ježíš nechce, aby byl kdokoliv ztracen:

 • Zjevení Janovo 18:4
  Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!
Předchozí článekPapež Benedikt XVI. se postavil za Nový světový řád
Další článekBezhotovostní společnost – nástroj moci