Papež připouští, že biblickým sedmým dnem je sobota

95

Papež Benedikt ve své nové knize říká: „Pokud si uvědomíme, že důležitost soboty je zakotvena ve Starém zákoně a je založena na stvoření a desateru, je zřejmé, že pouze ohromující síla mohla způsobit opuštění soboty a nahrazení prvním dnem týdne“.
zdroj: zenit.org/article-31995?l=english

Jinými slovy papež říká, že biblicky správný sedmý den je sobota, ale církev opustila sobotu kvůli vzkříšení Ježíše Krista. V Bibli – Božím slovu – však není jediný pokyn Boha Otce nebo Ježíše Krista k tomu, aby se tak stalo.

Kdo může měnit Boží zákon? Boží zákon je neměnný, proto stále platí v původním znění.

Citace z NeuveritelnaOdhaleni.cz:
Katolická církev tedy připouští, že pravým Božím dnem je sobota.
Proč tedy tato církev a téměř celý křesťanský svět světí neděli? Katechismus např. říká:

2174 Ježíš vstal z mrtvých „prvního dne v týdnu“ (Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jan 20,1). Jako „první den“ připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako „osmý den“, který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně („hé Kyriaké heméra“, „dies dominica“), „neděle“:

„Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh přeměnil temnoty a hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých.“

2190 Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, byla nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.

2191 Církev slaví den vzkříšení Krista osmého dne, který se právem nazývá den Páně nebo neděle.

2192 „Neděli je nutno v celé církvi zachovávat… jako prvotní zasvěcený svátek.“ „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše.“

V Božím slově není jediný verš poukazující na svěcení neděle jako dne odpočinku – naopak zcela jasně vyzdvihuje biblickou sobotu. Čtvrté přikázání desatera říká:

Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý… …sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu… …V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. (Ex 20,8-11 NBK)

To, že se určitá moc pokusí zákon změnit, je uvedeno v knize Daniel:
Bude se snažit změnit doby a zákon.. (Dan 7,25)

Více o tématu naleznete neuveritelnaodhaleni.cz

Bude se snažit změnit doby a zákon.. (Dan 7,25)
Předchozí článekKe$ha pila krev ze srdce v průběhu živého vystoupení
Další článekRon Paul: Obama nás žene pod jednu světovou vládu