Okultní symboly – úvod

118

Připravujeme nový seriál s názvem Okultní symboly.
Biblické proroctví hovoří, že v dobách před druhým příchodem Ježíše Krista se lidé budou potýkat s „bludnými duchy a démonickými naukami“. Tato realita se bude stupňovat a my jsme toho svědky.

Každý den jsme oslovováni médii všeho druhu. Informace, které dostáváme, mají často význam daný právě symboly. Není důležité, zda tomu věříme, důležité je, kdo a proč nás těmito symboly zahlcuje.

V mnoha případech je užití symbolu identifikace k určité skupině nebo směru, v některých případech může symbol sloužit jako nástroj pro určité činnosti (zaklínání, vyvolávání démonů atd.)

Smyslem tohoto seriálu není prohrabávat se v nekonečném množství symbolů s okultním významem, ale pomoci se zorientovat a pochopit pohnutky a hodnoty těch, kteří symboly s okultním významem používají.
Problémem také je, že symboly v okultismu mají různé významy pro různé účely a pro různé úrovně zasvěcení. Není tedy jednuduché tuto problematiku popsat. Proto se budeme věnovat základním významům.

Význam slova okultismus (slovník cizích slov)
Soubor tzv. tajných věd a nauk založených na víře v existenci nadpřirozených, tajemných, zásvětných, dosavadními vědeckými prostředky nedostupných sil, s nimiž lze určitým způsobem navázat styky. Patří tam kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie aj.

Význam slova symbol
„Symbol je druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto vnímatelné není“. Více např. na Wikipedii

Okultismus z pohledu Bible
Z biblického pohledu je zřejmé, že veškeré okultní směry (mj. kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie…) jsou na straně satana a ne Boha.

Deuteronomium 18:10 – 12
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Bůh nás vybízí, abychom nežili v nevědomosti a také odhalovali skutky tmy.

Efezským 5:10 – 17
Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.

Efeským 6:10 – 12
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Předchozí článekRon Paul: Obama nás žene pod jednu světovou vládu
Další článekAmerický generál mluví o napadení Libye již v roce 2007