Blíží se Milénium

88

„Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo“… Iz 46:10
Toto je část biblického verše, který nás ubezpečuje o tom, že Bůh má dějiny lidstva pod kontrolou,  a že  lidstvo bude o zásadních událostech dopředu informováno.
Včetně druhého příchodu Ježíše Krista.

Bible nás připravuje na to, co přichází na tento svět. To platí zejména o druhém příchodu Pána pánů a Krále králů Ježíše Krista, který započne Tisícileté království.

Bůh používá v Bibli často symboliku a předobrazy. V této souvislosti se nabízí zajímavá myšlenka:

Stvoření Adama a Evy je dle biblických rodokmenů datováno přibližně na rok 4.000 před Kristem. Tady v současnosti se nacházíme od tohoto okamžiku cca 6.000 let.

Pokud použijeme biblický princip 1000 let na zemi = 1 den v nebi,* vzniká nám velmi zajímavá souvislost. V symbolickém slova smyslu se nacházíme na přelomu šestého dne (pátku) a sedmého dne (soboty).

Vezmeme-li v úvahu pravý smysl soboty – je to den oddělený Bohem a požehnaný**. Jedná se o výjimečný den pro společenství s Bohem a odpočinek.

Zrovna tak je představováno Milénium – tisíciletá vláda Ježíše Krista s jeho svatými v nebi. Očekávaný okamžik, na jehož začátku budou vzkříšení mrtví věřící a spolu s živými věřícími vzati k Pánu. Jedná se tedy o „den“, kdy už budou věřící se svým Bohem a budou moci odpočinout od starostí tohoto světa.***

Přestože se nacházíme na přelomu šestého a sedmého tisíciletí, neměli bychom určovat přesný čas.****

Jedná se o jeden z principů, který může pomoci lépe chápat dobu, ve které se nacházíme.

Současný svět se začíná otřásat kroky přicházejícího Spasitele – Pána Ježíše Krista.
Dejme si do pořádku svůj vztah s Bohem, času je málo!

Biblické verše

 • * 2 Petrův 3:8
  Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den´.
 • **Exodus 20:11
  V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
 • **Deuteronomium 5:12-14
  Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou.
 • ***Zjevení Janovo 20:6
  Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.
 • ****Marek 13:32
  Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.

Více o tisíciletém království např. na Znamení Času

Předchozí článekVelká tajemství není nutné střežit – veřejnost jim neuvěří
Další článekOkultní symboly 3 – Rovnostranný trojúhelník