Biskupové COMECE vyzývají k ochraně volné neděle

105

V prohlášení Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) k sociálně tržnímu hospodářství ze dne 12. ledna biskupové COMECE vyzývají k ochraně volné neděle v rámci EU.

V prohlášení se mj. uvádí: „Dnes je naším úkolem zabránit tomu, aby trh a jeho vnitřní logika zasahovaly do všech oblastí našich životů a držely je v zajetí. Jsou společné a kvalitativní potřeby zejména ve vztahu k rodině a ty nemohou být uspokojeny trhem. Proto je úkolem vlády, aby zajistila volný čas a životní prostor, ve kterém mohou lidé hledat naplnění těchto potřeb.

Je správné, že tržní činnost je ve dnech oficiálních svátků a v neděli omezena, protože v těchto dnech mají národní, kulturní nebo náboženské zájmy, klid a přemýšlení přednost před hospodářskou činností.“

Prohlášení je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na adrese:
http://www.comece.eu/site/en/home?ts=0.222837001326907632

Poznámka
Jeden den odpočinku v týdenním cyklu je pro nás dobrý, protože je Bohem stanovený. Bůh stvořil, oddělil a posvětil svou přítomností sedmý den (2 Moj 20.8).  Stvořil ho pro člověka jednak k budování vzájemného společenství, a také jako památník (připomínku)  šestidenního stvoření. Bůh však ustanovil sobotu, ne neděli.

Zde jsme svědky toho, že se zavádí uzákonění biblického prvního dne týdne. Pokud si říkáte: „den jako den, co na tom záleží…“, tak si položte otázku: chci uctívat den, který Bůh požehnal a oddělil jako svatý, nebo budu uctívat lidské tradice, které udělaly z pohanského dne slunce jakousi alternativu? Bůh říká pamatuj na den sobotní! A jaká je naše odpověď?

Zachovávání soboty nebo neděle bude podle proroctví životně důležitým projevem toho, na čí straně stojíme:

Co říká prorok E. G. White o uctívání neděle a budoucnosti?

Velké drama věků – 35. kapitola
„…Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti. Spojené státy nebudou přisluhovat papežské moci samy. Vliv Říma v zemích, které kdysi uznávaly jeho nadvládu, ještě zdaleka nepominul. Proroctví předpovídá obnovu moci Říma: „Viděl jsem, že jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ (Zj 13,3) Zasazení smrtelné rány ukazuje na úpadek papežství v roce 1798. Po této události, jak říká prorok, „se ta rána zhojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ Apoštol Pavel výslovně uvádí, že „člověk nepravosti“ bude působit až do doby druhého příchodu Ježíše Krista (2 Te 2,3-8). Až do konce času bude pokračovat ve svém díle klamu. Jan o této moci říká: „Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života.“ (Zj 13,8) Jak ve Starém, tak v Novém světě bude papežství poctěno tím, že lidé budou uctívat neděli, a budou tedy uznávat zařízení vycházející plně z autority církve…“

Uzákonění a poté také vymáhání svěcení neděle bude v budoucnu přijetím znamení šelmy.

Velké drama věků – 36. kapitola
„…Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek pravdy. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kteří Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť….“

Více o tématu:

Zákaz nedělního prodeje, nebo Modrý zákon na Wikipedii

Předchozí článekNezvykle masivní bouřky v Americe i Austrálii
Další článekEvropská aliance za volnou neděli vyzývá k akci